ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ODOLANOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font sizePodstawa działalności

Drukuj PDF

Uchwała nr XXVI/122/05
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Dz 2001 r. numer 142 poz/ 1591 ze zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/50/91 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 23.12.1991 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych.

§ 3.

Uchwałę zgłasza się poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r.

 

 


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/122/04
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 29 listopada 2004r

STATUT
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W ODOLANOWIE

 

§ 1

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie jest zakładem utworzonym Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy w Odolanowie Nr 5/88 z dnia 30.06.1988 roku i działa na podstawie następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
 • ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 32, poz. 191/
 • ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142, poz. 1593/
 • ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 tekst jednolity /Dz. U. z 2003 Nr 15 poz.148 ze zmianami/

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych /Dz. U. Nr 122, poz. 1333 z 2000r./

§ 2

Zakład działa w strukturze organizacyjnej Gminy i Miasta Odolanów jako zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej.

§ 3

Siedziba zakładu mieści się w Odolanowie przy ul. Bartosza 7.

§ 4

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika i Głównego Księgowego Zakładu Usług Komunalnych jest Burmistrz Gminy i Miasta.

§ 5

Przedmiotem działania Zakładu jest stałe, sprawne zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez świadczenie usług komunalnych i inna działalność publiczno- gospodarcza na rzecz mieszkańców gminy i miasta w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy
 • odbioru ścieków
 • wywóz nieczystości płynnych i stałych
 • utrzymanie czystości w mieście
 • odśnieżanie w okresie zimowym
 • administrowanie zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi w zasobach
 • usługi transportowe
 • obsługa wysypiska śmieci
 • prowadzenie targowiska miejskiego

§ 6

Zakład może podjąć inną działalność niż wymienioną w § 5 w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, jeżeli nie spowoduje to zaniedbań lub znacznego ograniczenia działalności o której mowa w §5.

§ 7

 1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta.
 2. Kierownik wykonuje swoje funkcje przy pomocy wyspecjalizowanej kadry pracowniczej oraz Głównego księgowego,
 3. Główny księgowy jest zatrudniony przez Kierownika ZUK na podstawie umowy o pracę, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem.
 4. Pracownicy ZUK działają na podstawie zakresów czynności określonych dla każdego stanowiska pracy przez kierownika ZUK i ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność.

 

§ 8

 

 1. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 9

 

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 2. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne w Zakładzie określa regulamin organizacyjny.

 

§ 10

Zasady organizacji i działalności kontroli wewnętrznej Zakładu określa regulamin kontroli uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy i Miasta.

§ 11

Zakład zarządza wydzielonym mieniem komunalnym stanowiącym własność samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 12

Zakład występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

§ 13

 

 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie opracowanego budżetu i planu techniczno-ekonomicznego.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz jednostek gospodarczych w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.
 3. Zakład prowadzi działalność na zasadzie racjonalnego gospodarowania, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.
 4. Zakład w uzasadnionych przypadkach może korzystać z dotacji celowych z budżetu gminy i miasta.
 5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych dla zakładów budżetowych i przepisów szczegółowych.

 

§ 14

Burmistrz Gminy i Miasta dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika.

§ 15

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie uchwały Rady Gminy i Miasta.

§ 16

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r.Wytworzył: Michał Płomiński
Data informacji: 2012-01-28 09:31:09
Odsłon: 3075
Dziennik zmian